Algemene voorwaarden

Algemene verkoops- ,leverings- en betalingsvoorwaarden

 1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon enondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden vantoepassing dewelke hieronder zijn vermeld.
 2. Prijsoffertes worden steeds gegeven ter titel van informatie en kunnen geenszins als een aanbodbeschouwd worden.
 3. Iedere mogelijke opgegeven leverings- of uitvoeringstermijn is, zelfs als deze specifiek werd vermeld,slechts indicatief: overschrijding ervan kan geen aanleiding geven tot vernietiging of ontbinding van hetcontract. Evenmin kan een overschrijding aanleiding geven tot gehoudenheid tot enige schadevergoeding inhoofde van SPS.
 4. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Menwordt verzocht steeds de datum en het factuurnummer te vermelden.
 5. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag van rechtswege enzonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest.Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag.
 6. In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoedingverschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelling.
 7. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de firma SPS.
 8. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken of het vredegerecht van Turnhout bevoegd.
 9. De overeenkomst kan door SPS zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheidtot uitvoering ervan tengevolge van overmacht.
 10. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandeingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van deklant.
 11. De goederen worden verzonden op risico van de koper, tenzij ingeval van opzet of grove schuld inhoofde van de vervoerder. De vervoerkosten komen tenzij anders is bepaald voor rekening van de koper.
 12. Ingeval van nietigheid van één van deze voorwaarden treft deze nietigheid enkel de voorwaarde inkwestie en blijven de andere onverminderd geldig.
 13. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons toekomenbinnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.